ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ МВС УКРАЇНИ вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, тел. 256-03-81, veteran.mvs@gmail.com

Лист Міністрові соціальної політики України Реві А.О.


Міністрові соціальної політики України
Реві  А.О.

Шановний Андрію Олексійовичу!

 З метою підвищення соціальної захищеності громадян України, створення справедливої системи пенсійного страхування 03 жовтня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».

Відповідно до пункту 9 Прикінцевих положень зазначеного Закону Кабінет Міністрів України зобов’язаний до 1 листопада 2017 року підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення.

Станом на 27.10.2017 до Міністерства внутрішніх справ України не надходило на вивчення офіційного проекту змін, що планує, розробляє або має на меті внести Міністерство соціальної політики України до Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Приховування та непрозорість у підготовці вищезазначеного законопроекту породжує підвищення соціальної напруги та обурення не тільки серед пенсіонерів, звільнених з військової служби, органів внутрішніх справ, а й серед військовослужбовців Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, поліцейських Національної поліції України, осіб рядового та начальницького складу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, які продовжують служити народу України, в тому числі на території проведення антитерористичної операції.

Як стало відомо, одним із варіантів проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» є перерахунок за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з урахуванням показників середньої заробітної плати з якої сплачувались страхові внески, що не витримує ніякої критики та порушує права пенсіонерів ОВС (міліції) та поліцейських.

Військова служба, служба в міліції та поліції мала та має особливий характер, ряд специфічних властивостей, що повинні компенсуватись наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексом організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби так і після звільнення у запас або у відставку.

 Нагадуємо та обов’язково врахуйте при підготовці законопроекту, що згідно зі статтею 22 Конституції України потрібно виходити з того, що закріплені нею права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Тобто, при прийняті нових законів або внесенні змін до чинних законодавчих актів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 8, частина друга статті 19 Основного Закону України).

Конституційний Суд України неодноразово розглядав питання, пов’язанні з реалізацією права на соціальний захист і сформулював правову позицію, згідно якої Конституція України видокремлює певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави.

До них, зокрема належать громадяни, які, відповідно до статті 17 Конституції України, перебувають на службі у військових формуваннях та правоохоронних органах, забезпечують суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну та інформаційну безпеку, а саме: у Збройних Силах України, органах Служби безпеки України, міліції, прокуратури, охорони державного кордону України, податкової міліції, Управлінні державної охорони України, державної пожежної охорони, Державного департаменту України з питань виконання покарань, тощо (рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року № 8-рп/99 у справі щодо права на пільги та від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій).

У зазначених рішеннях Конституційний Суд України вказав, що необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення зумовлена насамперед тим, що служба у Збройних силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах держави пов’язана з ризиком для життя і здоров’я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних і вольових та інших якостей. Це повинно компенсуватися наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексу організаційно-правових економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян, як під час проходження служби, так і після її закінчення.

Рішення  Конституційного  Суду  України є остаточним та обов'язковим до виконання  на  території  України усіма органами державної влади.

Відповідно до п. 1 Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2,4,7 та 11 до Конвенції Україна повністю визнає на своїй території дію статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року щодо визнання обов'язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції.

У Законі України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» визначено, що цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з обов'язком держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України; з необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї; з впровадженням в українське судочинство та адміністративну практику європейських стандартів прав людини; зі створення передумов для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України.

Згідно ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

В ст. 13 Конвенції вказано, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Право на отримання соціальних гарантій, передбачених Законом України «Про міліцію», зберігається і здійснюється в чинному Законі України «Про Національну поліцію».

Має місце розповсюджений у відкритому доступі Інтернету частина негативного прикладу змін до Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» , який нібито розробили та пропонують посадові особи МСПУ. А тому, терміново втрутитися Вас і проконтролювати з метою не допустити нище наведені ганебні незаконні зміни. У випадку підтвердження наявності таких притягнути винних осіб як мінімум до дисциплінарної відповідальності максимум звільнення з відомства за зміни, які суперечать вимогам Конституції України та інших актів законодавства:

  • пенсія обчислювалась з окладів з посадою, військовим званням і надбавки за вислугу років,
  • підвищення віку до 50 років,
  • поетапне підвищення загального стажу, військової служби, поетапне підвищення мінімальної календарної вислуги років для призначення пенсії з 25 до 30 років і тд.

Просимо Вас, НЕГАЙНО ВІДРЕАГУВАТИ ТА НЕ ДОПУСТИТИ розробку і внесення вищезазначених змін до Закону України від 09.04.1992
№ 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
.

Підтримаємо зміни тільки щодо реального покращення пенсійного забезпечення, які відповідають нормам Конституції України, для подальшого гідного життя пенсіонерів та діючих співробітників 14 силових відомств.

 

Голова Організації ветеранів
Центрального апарату МВС України
генерал-лейтенант міліції  
                                                            І.П. Красюк