ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ МВС УКРАЇНИ вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, тел. 256-03-81, [email protected]

 

 

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням Конференції  Громадської організації  "Організація ветеранів центрального апарату МВС України"

від "16" листопада 2016 року,

протокол № 1

 

 


СТАТУТ

Громадської організації

"Організація ветеранів центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України"

(Нова редакція)

Ідентифікаційний код: 35850196

 

 

м. Київ - 2016 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Громадська організація "Організація ветеранів центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України", надалі за текстом – "Організація", є добровільним об’єднанням відокремлених підрозділів (організацій ветеранів і пенсіонерів структурних підрозділів центрального апарату МВС України, членами яких можуть бути тільки фізичні особи), за текстом – "Відокремлені підрозділи", (за організаційно-правовою формою – громадська організація), що створена відповідно до Закону України "Про громадські об’єднання".

1.2.    У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України "Про громадські об’єднання" та іншими актами чинного законодавства України, надалі за текстом – "Законодавство", а також цим Статутом.

1.3. Діяльність Організації ґрунтується на принципах добровільності; самоврядності; вільного вибору території діяльності; рівності перед законом; відсутності майнового інтересу своїх членів; прозорості, відкритості та публічності.

1.4.    Організація не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

1.5.   Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, а також необхідні печатку, штамп зі своїм найменуванням, бланки, власну символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Президією Організації. Символіка Організації реєструється в порядку, встановленому Законодавством.

1.6.    Організація поширює свою діяльність   на території України.

1.7.    Найменування організації:

1.7.1 повне найменування: українською мовою – Громадська організація "Організація ветеранів центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України";

1.7.2  скорочене найменування: ГО "Організація ветеранів ЦА МВС України".

 

2. МЕТА, ЦІЛЬ, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1.   Основною метою діяльності Організації є здійснення захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, правових, культурних та інших інтересів своїх членів, шляхом сприяння в забезпеченні активної участі відокремлених підрозділів у вирішенні завдань по вихованню молодих працівників та участі в громадському житті.

2.2.          Основні завдання Організації:

2.2.1 сприяти наданню матеріальної та медичної допомоги, поліпшенню  житлово-побутових умов членів Організації;

2.2.2  забезпечувати спілкування членів Організації, підтримувати їх моральний стан, залучати до участі в культурно-масових заходах;

2.2.3 залучати членів Організації до виховання молодих працівників органів внутрішніх справ, формування в них необхідних професійних та моральних якостей;

2.2.4  сприяти забезпеченню соціального і правового захисту членів Організації;

2.2.5  здійснювати разом з іншими організаціями акції милосердя.

2.3.   Організація у порядку, встановленому чинним законодавством, має право:

2.3.1 виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав, бути позивачем у суді загальної юрисдикції, адміністративному, господарському та третейському судах, захищати свої законні інтереси та інтереси членів Організації у державних, місцевих та громадських органах;

2.3.2 разом з Асоціацією ветеранів Міністерства внутрішніх справ України, іншими громадськими об’єднаннями, які відповідають меті діяльності Організації, реалізовувати спільні програми та проекти;

2.3.3  відкривати в банківських установах України рахунки як
в національній, так і іноземній валютах;

2.3.4  з метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій, підприємств із статусом юридичної особи, в порядку, встановленому чинним Законодавством;

2.3.5  залучати фізичних та юридичних осіб, в т.ч. нерезидентів, до фінансової, матеріальної та моральної підтримки діяльності Організації;

2.3.6  використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками згідно з умовами цього пожертвування;

2.3.7  співпрацювати з урядовими та неурядовими організаціями, як в Україні, так і за її межами, для реалізації проектів, що відповідають статутним меті, цілі та завданням Організації;

2.3.8  мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному чинним Законодавством;

2.3.9  популяризувати свою назву, символіку та атрибутику;

2.3.10 отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації статутних мети, цілі та завдань Організації, вносити пропозиції в органи влади та місцевого самоврядування;

2.3.11 поширювати інформацію про свою діяльність та пропагувати свої статутні ідеї, ціль і завдання;

2.3.12 створювати та видавати періодичні друковані видання у порядку, визначеному чинним Законодавством, та розміщувати  у визначеному порядку інформацію на визначених Web-сторінках Інтернет-сайтів  Міністерства внутрішніх справ України, Асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх справ України, Організації;

2.3.13 представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах, інших організаціях;

2.3.14 брати безпосередню участь в організації, підготовці, проведенні заходів спрямованих на реалізацію статутних мети, цілі і завдань Організації.

 

3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

3.1.  Членами Організації можуть бути фізичні особи – громадяни України, які досягли 18 – річного віку, які підтримують статутні мету, ціль і завдання Організації, надають матеріальну підтримку її діяльності, зокрема своєю особистою працею.

3.2.  Члени Організації вступають та виключаються з неї шляхом подачі відповідної письмової заяви до відокремленого підрозділу. Прийнятим до лав Організації видається членський квиток. Документи розглядаються в місячний термін з дати її отримання.

3.3. В разі припинення членства з будь-яких підстав добровільні пожертвування членам не повертаються.

Припинення членства може бути здійснено:

3.3.1 добровільно, шляхом подачі заяви до відокремленого підрозділу;

3.3.2 член Організації, який систематично не виконує або порушує вимоги Статуту, не виконує рішення органів управління, діяльність якого суперечить статутним меті, цілі і завданням, або наносить шкоду інтересам чи репутації будь-кого з членів Організації чи Організації в цілому, за рішенням відокремленого підрозділу.

3.4.   Члени Організації мають право:

3.4.1  обирати і бути обраними до органів управління, брати участь в роботі
та в заходах, які проводяться Організацією;

3.4.2  брати участь в діяльності органів управління Організації, в т.ч. шляхом обговорення та голосування з усіх питань;

3.4.3  пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного органу управління;

3.4.4  одержувати підтримку Організації щодо захисту і реалізації своїх прав та інтересів, здійснення власних творчих ідей, проектів, програм і пропозицій;

3.4.5 отримувати для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно діяльності Організації;

3.4.6  добровільно вийти з членів Організації.

3.5.   Члени Організації також можуть користуватися іншими правами, передбаченими чинним Законодавством та/або рішеннями органів управління Організації, у т.ч. вносити добровільні грошові внески на рахунок Організації, порядок використання яких визначається Положенням про надходження та порядок використання коштів Організації, яке затверджується Конференцією.

3.6.   Члени Організації зобов’язані:

3.6.1  дотримуватись положень цього Статуту і виконувати рішення органів управління Організації;

3.6.2 виконувати свої зобов’язання перед Організацією;

3.6.3 не допускати дій, які наносять Організації моральну та/або матеріальну шкоду;

3.6.4 надавати допомогу у пропагуванні і досягненні її мети і завдань;

3.6.5 виконувати інші обов’язки, передбачені чинним Законодавством, цим Статутом та рішеннями органів управління Організації.

 

4. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ, НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ

 

4.1.    Організація здійснює облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, оперативний та бухгалтерський облік. Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків Організацією здійснюють відповідно фінансові органи та органи державної податкової інспекції у порядку, визначеному законом.

4.2.  Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюється органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у порядку, визначеному Законом.

4.3.    Втручання посадових осіб у діяльність Організації так само, як втручання Організації у діяльність органів Державної влади та місцевого самоврядування не допускаються, крім випадків передбачених законом.

4.4.    Рішення, дії, бездіяльність керівних та контролюючих органів Організації може бути оскарженою будь-яким членом Організації шляхом подання скарги до Голови Президії, яка має бути розглянута протягом місяця на Президії.

 

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

 

5.1.    Конференція Організації.

5.1.1. Вищим органом управління є Конференція Організації, яка збирається не рідше одного разу на 4 роки. Позачергова Конференція може бути скликана на вимогу не менше 1/3 відокремлених підрозділів, або за ініціативи членів Ревізійної комісії, чи Президії Організації.

5.1.2. Конференція є правомочною, якщо в її засіданні бере участь проста більшість від загальної кількості обраних делегатів. Делегати на Конференцію обираються на загальних зборах відокремлених підрозділів на підставі затвердженою Президією Організації норми представництва. Рішення на Конференції приймаються не менш як половиною голосів присутніх делегатів. Допускається прийняття рішення шляхом опитування обраних делегатів.

5.1.3. Порядок денний та час проведення засідання повідомляється Президією всім відокремленим підрозділам Організації не пізніше, ніж за 14 календарних днів до проведення чергової, та не пізніше, ніж за 7 календарних днів до проведення позачергової Конференції. На Конференції з числа присутніх делегатів обираються головуючий та секретар засідання. Рішення Конференції оформлюється протоколом за підписом головуючого та секретаря.

5.1.4. До повноважень Конференції належить:

5.1.4.1 затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень;

5.1.4.2 визначення основних напрямів, програмних цілей та стратегії діяльності Організації;

5.1.4.3 прийняття рішення про обрання: керівного органу (Президії та її голови) та виконавчого органу (Ради відокремлених підрозділів), контролюючого органу (Ревізійної комісії та її голови) Організації з терміном їх повноважень 4 роки;

5.1.4.4 розгляд звітів Голови Президії, Президії та виконавчого органу про діяльність Організації;

5.1.4.5 затвердження «Положення про організацію роботи Ревізійної комісії Організації», внесення до нього змін та доповнень, обрання її членів та голови з терміном їх повноважень 4 роки;

5.1.4.6 затвердження результатів діяльності Організації, звітів та висновків Ревізійної комісії;

5.1.4.7 прийняття рішень про припинення Організації, а також щодо використання її коштів та іншого майна, що залишається;

5.1.4.8 затвердження «Положення про надходження та порядок використання коштів Організації».

5.1.5 Повноваження, передбачені пунктами 5.1.4.1, 5.1.4.3, 5.1.4.5, 5.1.4.7 належать до виключної компетенції Конференції.

5.2.   Президія.

5.2.1. Президія Організації (надалі за текстом – «Президія») є керівним органом Організації, яка складається з не менш ніж 10 (десяти) осіб, що обираються Конференцією з терміном повноважень строком на 4 (чотири) роки, та керує Організацією в період між Конференціями. До складу Президії входять Голова Президії, перший заступник, заступник, заступник-відповідальний секретар та члени Президії Організації, які можуть переобиратися на декілька термінів підряд.

5.2.2. До повноважень Президії належить:

5.2.2.1 прийняття нових членів або їх виключення з числа членів Організації;

5.2.2.2 обрання із числа членів Президії першого заступника, заступника, заступника – відповідального секретаря та визначення кола їх повноважень, прийняття рішень з питань діяльності щодо виконання статутних мети,   цілі і завдань Організації;

5.2.2.3 прийняття рішень про створення та закриття відокремлених підрозділів, призначення їх керівників, госпрозрахункових установ та  організацій, заснування підприємств, затвердження їх Статутів (Положень);

5.2.2.4 затвердження планів робіт, спрямованих на досягнення статутних мети і цілі Організації;

5.2.2.5 заснування статусу Почесного голови, Почесного члена Президії,  Почесного члена Організації, Почесної Грамоти та інших відзнак Президії (на підставі «Положення про заохочувальні відзнаки Організації»),  нагородження ними активістів ветеранського руху, членів Організації, керівників державних і громадських органів, які підтримують діяльність Організації, внесення пропозицій про відзначення активістів відомчими та державними нагородами;

5.2.2.6 затвердження ескізів зразків печатки, штампів, членських квитків та  символіки Організації;

5.2.2.7 визначення структури Організації.

5.2.3. Президія має право приймати рішення про тимчасове або постійне делегування згаданих вище повноважень іншому органу управління Організації або посадовій особі Організації, за умови, що таке делегування повноважень відповідає вимогам чинного Законодавства.

5.2.4. Президія збирається на свої засідання не рідше одного разу на два місяці. Позачергове засідання може бути скликане Головою на вимогу не менш як двох третіх членів Президії, або за його власною ініціативою.

5.2.5. Порядок денний та час проведення засідання повідомляється членам Президії та запрошеним не пізніше, ніж за 7 календарних днів до проведення чергового, та не пізніше, ніж за 3 календарні дні до проведення позачергового засідання Президії.

5.2.6. Президія правомочна приймати рішення, якщо в її засіданні приймає участь не менш як дві третіх від її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів Президії. Допускається прийняття рішення шляхом опитування членів Президії. Рішення Президії оформляється протоколом за підписом головуючого та секретаря.

5.3.   Голова Президії Організації.

5.3.1. Голова Президії Організації (надалі за текстом – «Голова») є вищою посадовою особою Організації і вирішує усі поточні питання діяльності Організації, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Конференції чи Президії. Голова діє від імені Організації без доручення в межах, встановлених чинним законодавством, Конференцією та цим Статутом. Голова обирається Конференцією з терміном повноважень строком на 4 (чотири) роки з правом повторного переобрання на новий термін.

5.3.2. Голова здійснює поточне керівництво та забезпечує реалізацію статутних завдань Організації.

5.3.3. До повноважень Голови належить:

5.3.3.1 представляти Організацію та діяти від її імені як в Україні, так і за її межами у стосунках з юридичними та фізичними особами в межах чинного законодавства;

5.3.3.2 підписувати як перша особа фінансові та інші документи, а також відкривати рахунки Організації в установах банків;

5.3.3.3 розпоряджатися коштами та майном керуючись «Положенням про надходження та порядок використання коштів Організації» та рішень Президії;

5.3.3.4 затверджувати штатний розклад Організації;

5.3.3.5 призначати бухгалтера та інших штатних працівників Організації, визначати розмір та умови оплати їх праці за рішенням Президії;

5.3.3.6 укладати Договір про матеріальну відповідальність за збереження коштів з бухгалтером;

5.3.3.7  укладати трудові угоди та припиняти чинність таких угод з керівниками створених Організацією товариств, організацій, підприємств;

5.3.3.8  здійснювати координацію роботи створених Організацією юридичних осіб (товариств, організацій, підприємств);

5.3.3.9 здійснювати контроль та призначати перевірки роботи, а також аудиторські перевірки створених Організацією юридичних осіб (товариств, організацій, підприємств);

5.3.3.10 готувати та подавати на затвердження Конференції «Положення про надходження та порядок використання коштів Організації» та звіт Президії;

5.3.3.11 представляти Президію в стосунках з головами відокремлених підрозділів і Конференцією;

5.3.3.12 організовувати роботу Президії, визначати порядок денний та головувати на засіданнях, підписувати рішення Президії Організації;

5.3.3.13  розподіляти обов’язки між заступниками голови та членами Президії за основними напрямками роботи;

5.3.3.14 доручати заступникам та членам Президії представляти інтереси Організації в державних органах влади, органах та підрозділах МВС України та інших організаціях з метою більш повного вирішення проблемних питань ветеранів, статутної діяльності Організації;

5.3.3.15  організовувати виступи ветеранів у засобах масової інформації з питань діяльності Організації.

5.3.4. В разі неможливості виконання обов’язків Головою (з різних причин), його повноваження покладаються на Першого заступника, або ж одного із заступників.

5.3.5. У межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма членами та співробітниками Організації.

5.4.   Ревізійна комісія

5.4.1. Контролюючим органом Організації є Ревізійна комісія Організації (надалі за текстом – «Ревізійна комісія»), персональний склад якої в кількості не менше 2 (двох) осіб обирається та/або переобирається Конференцією. Обрані члени Ревізійної комісії обіймають свої посади впродовж
4 (чотирьох) років та можуть переобиратися на декілька термінів підряд.

5.4.2. При здійсненні контролю за діяльністю керівного органу (Президії та її голови) та виконавчого органу (Ради відокремлених підрозділів) Ревізійна комісія перевіряє питання, викладені у «Положенні про організацію роботи Ревізійної комісії Організації».

5.4.3. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів від обраного складу. Допускається прийняття рішення шляхом опитування.

5.4.4. Ревізійна комісія скликається її Головою не рідше одного разу на рік і відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки діяльності Організації.

5.4.5. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки, без яких Конференція не має права затверджувати результати діяльності Організації.

5.4.6. Ревізійна комісія у випадках, визначених законодавством, може виносити на Конференцією пропозиції про призначення аудиторських перевірок фінансової діяльності створених Організацією товариств, організацій, підприємств із статусом юридичної особи.

 

6. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ

 

6.1.  Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Президії.

6.2.  Діяльність відокремлених підрозділів та їх повноваження регулюється відповідно до Положення про відокремлені підрозділи.

6.3.  В Організації створюється Рада відокремлених підрозділів, надалі за текстом – «Рада», яка є органом, основною метою якого є виконання рішень Конференції і Президії та сприяння функціонуванню і розвитку Організації. Вона складається з голів, які обираються на зборах відокремлених підрозділів. Керує Радою голова Президії.

6.4.    Рада здійснює свою діяльність у відповідності із «Положенням про Раду відокремлених підрозділів Організації».

6.5.    Рада збирається на засідання не рідше одного разу в квартал.

6.6.    Відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність за рішенням Президії.

 

7. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

 

7.1.  Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передано їй її членами або державою, набуте як добровільні внески, пожертвування громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.2.  Право власності Організації реалізовує її вищий орган управління – Конференція, в порядку, передбаченому       законом та цим Статутом.

7.3.    Майно та кошти Організації складаються з:

7.3.1 безповоротної фінансової допомоги та добровільних пожертвувань, наданих фізичними та юридичними особами, в т.ч. нерезидентами, як в грошовій, так і в майновій формі;

7.3.2  пасивних доходів;

7.3.3 майна та коштів, які надходять до Організації від проведення основної діяльності;

7.3.4  коштів або майна, які отримані згідно з чинним Законодавством у вигляді міжнародної технічної допомоги;

7.3.5  коштів або майна, які отримані у вигляді благодійної, в т.ч. гуманітарної допомоги, одержаної згідно із чинним Законодавством;

7.3.6 дотацій або субсидій, отриманих згідно із чинним Законодавством з державного або місцевого бюджетів, а також державних цільових фондів.

7.4. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7.5.  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) Організації, членів Організації, працівників Організації (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації та інших пов’язаних з ними осіб.

7.6.   Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке відповідно до чинного Законодавства може бути звернено стягнення. Члени Організації не відповідають за зобов’язаннями Організації, як і Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів.

7.7.  Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Організації або передане їй в користування, несе Організація, якщо інше не передбачено чинним Законодавством.

7.8.  Організація, товариства та підприємства, що створені нею, зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у встановленому законом порядку, а також повинні зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 

8. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1.  Організація може вступати в інші громадські (неурядові) організації, в т.ч. міжнародні, утворювати спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі контакти і зв’язки з іншими організаціями, в т.ч. іноземними та міжнародними, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать національному Законодавству та міжнародним зобов’язанням України.

 

9. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

9.1.  Статут підписується Головою Президії  Організації, якщо таке рішення прийнято більшістю голосів на черговій Конференції Організації, або Головуючим та секретарем Конференції, якщо рішення про підписання Статуту Головою президії не виноситься на голосування, або не підтримано більшістю голосів.

9.2. Зміни та доповнення до положень цього Статуту приймаються Конференцією за умови, що за таке рішення проголосувала ¾ присутніх делегатів.

9.3.  Зміни до статутних документів підлягають обов’язковій реєстрації у порядку, визначеному законом.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

10.1.  Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням, прийнятим вищим органом управління (Конференцією), шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу, якщо за нього проголосувало не менш як ¾ голосів присутніх делегатів, а також за рішенням суду про заборону  (примусовий розпуск) у порядку, визначеному законом.

10.2. У разі припинення діяльності Організації (у результаті її саморозпуску або реорганізації), її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

10.3. У разі прийняття рішення про заборону Організації її майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

10.4. У разі припинення діяльності Організації її члени не мають права на частку майна та коштів, а також не відповідають за її зобов'язання.

10.5.  Організація втрачає статус юридичної особи і припиняє свою діяльність з моменту її виключення з державного реєстру.

 

 

Голова Президії Громадської організації 
"Організація ветеранів центрального апарату
Міністерства внутрішніх справ України"                                        І.П. Красюк